Teacher

專任講師

Linababy

Linababy

LINABABY專任講師
NCCA美甲初級/中級
NCCA美睫初級/中級
奧林匹克亞軍
國家盃殿軍
亞洲杯美睫評審長
大韓民國美容紋繡評審
全國盃冠軍
維士比基金會職能講師
甲仙圖書館職能講師
旗津國中小職能講師

Work

作品集